Categories Noviteti

Važnost brige o mentalnom zdravlju trudnica i žena u postporođajnom periodu

Trudnoća i prelazak u majčinstvo predstavljaju značajan period u životu žene. S obzirom na promjene sa kojima se suočava te novu ulogu koju sa dolaskom bebe dobija, žena je posebno osjetljiva i ranjiva te je u određenim okolnostima moguća i pojava različitih mentalnih poremećaja. 

Milijana Niškanović
psiholog, psihoterapeut
Centar za psihoterapiju “U povjerenju”

U razvijenim zemljama oko 10% trudnica i 13% mladih majki doživi neki oblik mentalnog poremećaja, mahom anksioznost ili depresiju (O’Hara i Swain, 1996; Hendrich i sar.,1998). S druge strane, zastupljenost ove vrste zdravstvenih poteškoća je znatno veća među ženama u zemljama sa niskim iIi srednjim prihodom, a u kojima se procjena učestalosti kreće oko 15,6% među trudnicama i 19,8% među mladim majkama (Fisher i sar., 2012). Nalazi različitih studija ukazuju na brojne faktore rizika koji doprinose njihovoj pojavi, kao što su manjak partnerske podrške, socijalna izolovanost, izloženost porodičnom nasilju, loši socio-ekonomski uslovi života, te neplanirana ili neželjena trudnoća (Fisher i sar., 2012).

Istraživanje koje je Centar za psihoterapiju “U povjerenju” proveo tokom jula i avgusta mjeseca 2019. godine na  uzorku od 378 trudnica i žena porodilja iz različitih opština i gradova BiH, ukazuju da od deset žena svaka četvrta ispoljava simptome depresije i da im je potrebno praćenje i podrška kako bi se simptomi smanjili te prevenirao dalji razvoj depresije. Među ženama koje su u većem riziku od pojave mentalnih poremećaja tokom i nakon trudnoće su studentkinje i učenice (55,6%), kao i nezaposlene žene (49,3%). Svaka druga žena (50,3%) koja materijalno stanje procjenjuje kao prosječno je u riziku, dok je 79,5% žena, koje su imale neki oblik mentalnog poremećaja prije trudnoće, u riziku da i u ovom periodu oboli. Posebno su ranjive  žene bez podrške partnera i neposrednog okruženja: 81,3% žena koje svoj odnos sa suprugom procjenjuju kao prosječan su u riziku od pojave depresije, a 83,3% njih koje navode da nemaju niti jednu osobu kojoj mogu da se obrate, imaju veće šanse da obole u poređenju sa ženama koje imaju podršku.

Imajući u vidu ove podatke, neophodno je naglasiti da mentalni poremećaji koje žene doživljavaju tokom i nakon trudnoće, negativno utiču na kvalitet njihovog života, partnerske odnose i mogućnost adekvatne brige o bebi. Sve veći broj istraživanja ukazuje na negativan uticaj ove vrste mentalnih poteškoća na kvalitet odnosa između majke i bebe, te pojavu mentalnih poremećaja kod djece tokom odrastanja i poteškoće vezane za školska postignuća (Stewart, 2007; Engle, 2009).

Pored važnosti zaštite zdravlja žena i djece, neblagovremeno otkrivanje  i tretman perinatalnih mentalnih poremećaja  ishoduje velikim ekonomskim opterećenjem društva u cjelini. Britansko društvo psihologa ističe ekonomske analize koje su rađene u  Velikoj Britaniji, a koje ukazuju da mentalni poremećaji tokom trudnoće i nakon poroda koštaju britansko društvo 8.1 bilion £ i da je 75% ovih troškova posljedica negativnog uticaja perinatalnih  mentalnih poremećaja na razvoja djece.

Najčešći mentalni poremećaji sa kojim se trudnice i porodilje susreću su depresija i anksioznost. Sniženo raspoloženje, gubitak interesovanja uslijed osjećanja bespomoćmnosti, beznadežnosti i ideje da život nema smisla su odraz depresije, dok povišena napetost, stanje konstantnog grča, uslijed zabrinutosti i briga karakterišu anksioznost. Vrlo često se ova dva poremećaja javljaju udruženo. U nekim situacijama anksioznost može da bude samostalna i da se ispoljava kroz panične napade ili ponavljajuće prisilne misli i radnje.

Važno je naglasiti da je za očekivati da tokom trudnoće i nakon poroda žena doživljava pored prijatnih i neprijatna osjećanja: strepnju, dileme i zabrinutost koje mogu biti različitog intenziteta. Ove reakcije su normalne, međutim ako dileme, strahovi, obeshrabrenost traju dugo i intenzivni su do te mjere da otežavaju svakodnevno funkcionisanje žene i brigu o bebi kao i odnose sa bliskim osobama, potrebno je potražiti stručnu pomoć.

Kada je o traženju pomoći i podrške riječ, podaci istraživanja Centra za psihoterapiju “U povjerenju” ukazuju da bi se u slučaju pojave mentalnih poremećaja većina žena, njih 51,1%, za pomoć prvo obratilo članovima uže porodice, dok bi svaka treća potražila stručnu pomoć (31,7%).

Ovo nam govori, da pored intenzivnijeg praćenja mentalnog statusa žena od strane zdravstvenih profesionalaca te pružanja stručne pomoći i podrške kada je to potrebno, porodica takođe ima važnu ulogu u prevazilaženju ovih stanja. Članovi porodice treba da budu svjesni ranjivosti žene u ovom periodu te značaja koji imaju u pružanju pomoći i podrške, bilo da je u pitanju razumijevanje, strpljenje i vrednovanje svakog napora koji žena ulaže kako bi prevazišla poteškoće ili konkretni vidovi pomoći oko kućnih poslova i brige oko bebe.

Takođe, žene koje se suočavaju sa mentalnim poremećajima, treba da vode računa o sebi što je više moguće. Pod ovim se podrazumijeva redovna i zdrava ishrana, odmor i san, te traženje pomoći i podrške. Iako mentalne poremećaje karakterišu intenzivne neprijatne emocije važno je činiti svaki napor vezan za brigu o sebi kako bi se njihov intenzitet umanjio i postepeno prevazišlo otežano funkcionisanje. Ove aktivnosti će, koliko god se u početku činilo besmisleno i nemoguće, polako ali sigurno uticati na poboljšanje raspoloženja.

I na kraju, iako je mnogim ženama teško da prihvate da im se mentalni poremećaji dešavaju u periodu za koji se vežu najljepša osjećanja, treba biti svjestan mogućnosti njihove pojave. Važno ih je  na vrijeme prepoznati i zatražiti pomoć.

Sve vas zainteresovane za ovu temu, pozivamo da pratite aktivnosti kampanje Centra za psihoterapiju “U povjerenju” Nevidljivi problemi o kojima ne govorimo, a koje se objavljuju putem socijalnih mreža ovog centra. Kampanja je pokrenuta kako bi se šira javnost upoznala sa psihološkim aspektima trudnoće i postporođajnog perioda i time povećalo razumijevanje i podrška ženama u ovom periodu. Takođe, sve zainteresovane trudnice i žene koje su se nedavno porodile mogu da nađu korisne informacije i aktivnosti koje će im pomoći da uspješnije prevaziđu promjene sa kojim se trenutno suočavaju.

Kampanja i navedene aktivnosti su finansirane grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). 

Author: S. Vujanović

web-urednik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *